طرح 5

چنگال یک عقاب

یک بره را

از گله دور کرد.

 

اکنون

در دور دست

با طعمه اش عقاب

آنجا که آسمان و زمین - آفتاب را

بر دامنِ شفق می اندازد -

گم می شود.