روندگان و آیندگان

یک عده می روند:

مسلول ها

مجبورها.

آنگاه؛

یک عده می آیند.

 

در کارخانه، من

هر روز

«گل های در جهنم رویان» را

می بینم.