آبشار

با لهجه ی دلنشین خود، اینجا کوه

تک بیت بلند آبشاری را

با شوق برای دره می خواند.

 

ای در بغلم، دو کنده ی زانو!

یک دره کنون منم سراپا گوش

بر دامن سبزِ جنگلی انبوه.