آغازی برای یک مرثیه

جنگل...

یک زوزه ی کشیده...

یک گرگ...

در کوره راه

مشتی غبار از اثر یک فرار...

 

نزدیک تر

یک زوزه ی کشیده ی دیگر...

آنک

آغاز جنگ شاخه ی انبوهِ یک درخت

با شاخ یک گوزن...