اردک ها

وحشتی از شب طوفانی نیست

فوج اردک ها را

همچنان می خوانند.