هیزم شکن

این جای پا

در کوره راهِ جنگلِ پر گِل، از آنِ کیست؟

- «هیزم شکن».

 

این هم صدا

آه این صدا، صدای تبر هست، نیست؟

- هست.

 

هیزم شکن

با هر درخت، دشمن دیرین است.