با آن ردای زرد بلند

آنک

پاییز

با آن ردای زرد بلندش، میان راه...

 

پاییز

تا در خیال چیدن گل ها دوباره رفت

در جنگل بزرگ

از غصه ی چپاول گل های سرخ و زرد

هر چلچله به جانب خورشید بال زد.