کوه

زیباست

آن قله ی رفیع.

 

ای کوه!

زیبایی ترا

می باید، از دریچه ی چشم عقاب دید.