پرنده

در بهار شب، درخت آسمان شکوفه کرد.

ناگهان

آن پرنده ی سپید بال

پای چشمه ای مرا درود گفت.

در همین زمان که ماهتاب

زیرکانه از میان شاخه ها، مرا نگاه کرد و خنده کرد

من به سوی آن پرنده بال می زنم.