دعای نیازمندان

ما را به دیده خواب نمی آید.

در پای یک حصار

در زیر سر

ما گیوه های پاره ی خود را گذاشتیم.

 

ما نان نخورده ایم

اما به جای نان

امشب چقدر خونِ جگر، باز خورده ایم.

 

هر چیز داشتیم

از ما گرفته ای.

باشد

اما

ای روزگار...! کینه ی ما را ز ما مگیر.