انفجار

باروت نیستم

اما

من یک جرقه

با انفجار فاصله دارم.

 

گاهی

در شهر

یک بهانه ی کوچک

آغاز دلخراش کتک کاری است.

در شهر هیچ کس

امشب چرا بهانه به دستم نمی دهد؟

 

من یک جرقه...