طرح 4

سردم شده است.

سر را به روی سینه ی من بگذار.

ای از برای حس غریبِ دو دست من

گرمای آفتاب!