گفت و شنود

در دست آسمان

شد باز چتر قرمز خورشید و ناگهان

رگبار درگرفت.

 

باران و آفتاب

زیباست.

نیست؟

هست.

 

آه ای قشنگ! نام تو آیا چه است؟

گفت

با ناز:

نوبهار.