در فکر آب

در فکر آب

- در ماهتاب -

فواره های نازک صد شاخه درخت.

 

آنک!

بهار...

آنک!

از شرم؛ سرخ

- بر آن فراز شاخه -

رخسار سیب شد.