طرح

آنک!

تصویر

یک فراری دیگر

میان آب...

 

خورشید؛ غرق خون.

آنک!

طرح هزار سنگر خالی میان دشت؛

در مرگ آفتاب.