طرح 4

شلیک یک گلوله و آنگاه...

یک آه...

 

شب، بوی خون شنید.

 

اکنون

پای افق

اسبی، سوار زخمی خود را - چه با شتاب -

با خویش، می برد.

 

( کامبیز صدیقی )