قهقهه

آید چهار نعل

با غنچه ها، بهار.

 

آید بهار

در دره ای

از شدتِ شعف.

با کبک ها

به قهقهه

افتاده ام.

 

( کامبیز صدیقی )