طرح 2

از چشمه، پر زد، ماه، پشت کوه...

 

اکنون

از نوک یک شاخه

تصویر سیبی سرخ را، در آب

یک سینه سرخ تشنه، می بیند.

 

( کامبیز صدیقی )