نسیم

آی...!

با خود، نسیم، آورده است

عطرِ گل های سرخ را، از دور.

ای هزاران!- فدایتان- اینجا

چه نشسته اید، زود برخیزید

عطر گل را، نسیم آورده است.

 

( کامبیز صدیقی )