قطره

تا بدانند

نمرده است

بهار

از شکاف زخمی، قطره ای بر نوک شلاق ضخیمی - گُل کرد.

 

( کامبیز صدیقی )