طرح 1

باران

تگرگ را

می آورد برای تماشای چوب دار

وینگونه با شتاب

با دنگ دنگ ساعت میدان شهر ما

در ساعت چهار (4)

ناگاه، مرگ را.

 

( کامبیز صدیقی )