عاشقانه ای دیگر

قهر کردی، رفتی.

 

قهر کردی تو چرا

ای خورشید!

گو به ما مشتاقان؛

- که در این لحظه، همه، چشم به راهت هستیم -

این شب سرد و غم انگیز و سیاه

چه به روزت آورد؟

 

با وفا...!

راستی

با همین آسانی

قهر کردی، رفتی...!

 

( کامبیز صدیقی )