طلوع

یک چلچله

بر صفحه ی افق

هاشور می زند.

و یک گوزن وحشی کوهی

از خود

میان آب

یک طرح می کشد.

 

بر آن فراز تپه

در چشم گرگ و میش

آنک!

میان نی لبک روز،

خورشید می دمد.