شکفتن

خسته، غمگین، تبدار

چنگ انداخته بر میله ی سرد

شاهد فاجعه ای است

یک پرنده که میان قفسی می نالد.

 

در حیات خاموش

در میان دو قراول

یک گل

می رود تا بشکوفد بر دار.

 

( کامبیز صدیقی )