چشم انتظاری

با اولین ستاره، شب آغاز می شود

با آخرین ستاره

سحرگاه.

 

از اولین

تا آخرین ستاره، هزاران چشم

در آرزوی دیدن خورشید است.

 

( کامبیز صدیقی )