شکار

شلیک یک گلوله و آنگاه

از پای ابر

یک قطره خون

به چهره ی گل ها

فرو چکید.

 

( کامبیز صدیقی )