شبنم

من و صبح بهار، می دانیم

روی دامان هر گلی در باغ

تا چه اندازه، پاک، شبنم هست.

 

پاک باشیم

ما مگر کمتریم از شبنم.

 

( کامبیز صدیقی )