هدیه (برای «عنایت اله نجدی سمیعی» شاعر)

این گل برای توست.

 

شاید

در لحظه ای که این گل زیبا را

دارم به دست گرم تو - ای دوست! - می دهم

یک بمب

در راه انهدام زمین است.

 

در این جهان

هر لحظه ای

از بهر دوست داشتن

دیر است، ای عزیز!