اندیشه

من در اندیشه ی روزی هستم

که یقین تا امروز

قرن ها فاصله دارد، ای دوست!

من در اندیشه ی آن روزم باز

که برای انسان

بمب یک واژه ی بی معنی  می گردد.

سخن از روزی هست

که زمین مادر

مهربانی ها را

باز در قلب عزیزان خودش می بیند.

 

بمب ها می بارند.