طرح 14

چه نسیمی... چه نسیمی... به به!

عطر گل می آید.

برویم...

 

مست مستم، امشب.

تو برای من

بهتر از عطر و نسیمی، ای دوست...!