طرح 12

پرچم گل ها را

تا که بر روی زمین اندازد

باز طوفان به تکاپو پرداخت.