بخشی از مصاحبه مجله ادبی عصر آدینه با علیرضا پنجه ای که در آن از کامبیز صدیقی یاد شده بود اینجا آورده می شود:

...از جمله شاعران با استعداد و نخبه ای که هم قربانی نگاه ایدئولوژیک خود شد و هم سرخورده از قیل و قال­ها باید از کامبیز صدیقی نام برد، شاعری که تصاویر درخشان شعرهای کوتاهش کاملا با مدل­های پیش از خود فاصله داشت و کتاب­های او در دهه 50 قربانی همین نگاه های مافیایی شد؛ برخلاف کلکی که به واسطه نقد تند و تیزش در این دهه بایکوت شده بود، نخستین شعرهای کامبیز صدیقی که منبع الهام شعرهای اولیه من و بعدها دوستان شاعری که با ما ارتباط داشتند بود به فراموشی سپرده شد....

 

مطالعه متن کامل گفتگو از مجله ادبی عصر آدینه