تا  پلک   به  هم  زنی  جوانی  برود             آن  دولت   سبز   کامرانی   برود

چشم خردت گشای و همچون من بین         عمری ابدی نیست به آنی برود