نرخ زندگی گران شده است

نرخ مرگ مفت

من،

مثل کبک غرق خون

که سر به زیر برف کرده است

حس من

مثل حس آدمی بزیر رانش زمین

مثل حس آدمی که با سونامی بزرگ دیگری روبرو شده است.

حس من،

مثل حس یک عقاب پر شکسته در لجن

مثل حس یک پلنگ تیر خورده، پای کوه.

مثل حس شیر شرزه ای میان یک قفس.

بوی غم

بوی شب

بوی خون

این سر و صدای اورژانس می کُشد مرا

در اتاقکی

روی تخت دیگری،

یک نفر رقص مرگ می کند،

روی تخت خویش.

بین تخت ما و او،

پاراوانی نبود و نیست

تیک تاک

تیک تاک

ای کی جی به کار افتاده است.

سوت سوت سوت

یک نفر مرده است.

مثل شب پره

مرگ گرد هر سری چرخ می خورد

وحشت آور است .

 (کامبیز صدیقی)

 

تاریخ : 11/12/88 بخش اورژانس بیمارستان رازی رشت

ای کی جی : دستگاه نوار قلب که در زمان احیای قلب و گرفتن نوار قلب استفاده می شود .